THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 71 | 2 52 TRÚNG SL: 71X3 | TRÚNG XIÊN 2: 2 52
16-11-2019 38 | 79 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 92
15-11-2019 83 | 19 46 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 19 46
14-11-2019 91 | 13 95 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 13X2 95
13-11-2019 94 | 16 76 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 76
12-11-2019 65 | 74 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 74 92
11-11-2019 04 | 53 27 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27
10-11-2019 32 | 48 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 47
09-11-2019 94 | 3 91 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 3 91X2
08-11-2019 77 | 59 03 TRÚNG SL: 77X2 | TRÚNG LÔ: 03
07-11-2019 46 | 00 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 00 86
06-11-2019 57 | 42 43 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 43X2
05-11-2019 33 | 95 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34X2
04-11-2019 87 | 99 76 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 76
03-11-2019 33 | 24 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 77
02-11-2019 71 | 46 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 46X2 95