THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 78 | 09 56 TRÚNG SL: 78 | TRÚNG XIÊN 2: 09 56
16-02-2020 89 | 32 54 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 32 54
15-02-2020 48 | 63 96 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 96
14-02-2020 88 | 88 44 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88X2 44
13-02-2020 23 | 06 30 TRÚNG SL: 23 | TRÚNG XIÊN 2: 06X2 30
12-02-2020 64 | 38 71 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 38 71
11-02-2020 46 | 94 11 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 94X3 11X2
10-02-2020 12 | 83 02 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 83 02X2
09-02-2020 17 | 09 68 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 68
08-02-2020 91 | 25 71 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 25 71
07-02-2020 19 | 18 07 TRÚNG SL: 19 | TRÚNG XIÊN 2: 18X2 07
06-02-2020 22 | 39 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 39 77
05-02-2020 83 | 59 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 00
04-02-2020 40 | 04 10 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10X3
03-02-2020 89 | 97 73 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 97 73
02-02-2020 40 | 10 96 TRÚNG SL: 40X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10X2 96