THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 68 | 13 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
23-10-2021 95 | 57 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08
22-10-2021 15 | 74 77 TRÚNG SL: 15 | TRÚNG LÔ: 74
21-10-2021 10 | 59 02 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 02
20-10-2021 19 | 44 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 44 46
19-10-2021 33 | 36 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24
18-10-2021 80 | 33 31 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 31
17-10-2021 83 | 23 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 23X2
16-10-2021 24 | 93 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 93 22
15-10-2021 49 | 75 74 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG LÔ: 74
14-10-2021 34 | 55 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 54
13-10-2021 13 | 39 37 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG LÔ: 39
12-10-2021 27 | 26 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 26X2
11-10-2021 21 | 98 84 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 98 84X2
10-10-2021 69 | 27 93 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 27 93
09-10-2021 52 | 07 23 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 07X2