THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 00 | 71 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 71X3
16-11-2019 83 | 59 TRÚNG LÔ: 83 | TRƯỢT
15-11-2019 09 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2019 58 | 91 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG SL: 91X2
13-11-2019 18 | 94 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 94X2
12-11-2019 45 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
11-11-2019 16 | 13 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
10-11-2019 10 | 33 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG SL: 33X3
09-11-2019 02 | 95 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 95X2
08-11-2019 92 | 77 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG SL: 77X2
07-11-2019 25 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X2
06-11-2019 80 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
05-11-2019 90 | 32 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 32X2
04-11-2019 43 | 97 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
03-11-2019 11 | 34 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG SL: 34
02-11-2019 12 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39