THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 00 | 000 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 000
16-11-2019 72 | 683 TRƯỢT | TRƯỢT
15-11-2019 09 | 308 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2019 58 | 249 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRƯỢT
13-11-2019 28 | 708 TRÚNG LÔ: 28 | TRƯỢT
12-11-2019 44 | 654 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
11-11-2019 16 | 225 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
10-11-2019 10 | 221 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRƯỢT
09-11-2019 12 | 512 TRƯỢT | TRƯỢT
08-11-2019 92 | 891 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
07-11-2019 23 | 024 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG 3C: 024
06-11-2019 81 | 180 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
05-11-2019 90 | 990 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG 3C: 990
04-11-2019 43 | 142 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
03-11-2019 21 | 902 TRƯỢT | TRƯỢT
02-11-2019 93 | 894 TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG 3C: 894