THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-11-2019 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-11-2019 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-11-2019 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
13-11-2019 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-11-2019 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
11-11-2019 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
10-11-2019 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-11-2019 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
08-11-2019 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-11-2019 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-11-2019 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1
05-11-2019 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-11-2019 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
03-11-2019 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
02-11-2019 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4