THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 000 | 71 TRÚNG 3C: 000 | TRÚNG SL: 71X3
16-11-2019 791 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
15-11-2019 218 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2019 247 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
13-11-2019 708 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
12-11-2019 845 | 65 TRƯỢT | TRƯỢT
11-11-2019 216 | 14 TRƯỢT | TRÚNG SL: 14X2
10-11-2019 321 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X3
09-11-2019 412 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
08-11-2019 883 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
07-11-2019 034 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
06-11-2019 081 | 58 TRƯỢT | TRÚNG SL: 58X2
05-11-2019 880 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
04-11-2019 133 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87X2
03-11-2019 912 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44X2
02-11-2019 985 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT