THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 828 | 87 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 776 | 89 TRÚNG 3C: 776 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 427 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-02-2020 856 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
13-02-2020 123 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
12-02-2020 737 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
11-02-2020 685 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
10-02-2020 045 | 02 TRÚNG 3C: 045 | TRÚNG SL: 02X2
09-02-2020 348 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 191 | 91 TRÚNG 3C: 191 | TRÚNG SL: 91X2
07-02-2020 984 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18X2
06-02-2020 276 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
05-02-2020 516 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
04-02-2020 410 | 31 TRÚNG 3C: 410 | TRƯỢT
03-02-2020 017 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
02-02-2020 535 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30